Crazy City 公會根據地 伺服器 : 海怒斯 ID: Ya小多

10/10 妄想世界論壇 建設完成
欲使用 數據 . 外掛等 區域 請先加入會員即可
本論壇一律"禁止討論付費外掛"只討論BUG或WZ

您沒有登錄。 請登錄註冊

瞬間迴避_強化版_TWMS103

向下  內容 [第1頁(共1頁)]

1 瞬間迴避_強化版_TWMS103 于 周日 10月 11, 2009 12:16 am

Rainbow彩


管理者之章
管理者之章
代碼:
// =======================================================
//
// 瞬間迴避_強化版_TWMS103
// 
// 原創:99783981 
// 更新日期:2009/10/8
//
// Address:0071A61F
// EIP    :Miss
//
// 功能:迴避瞬間增加,可調整迴避次數,次數調整是16進位
//      只要到達你設定的次數後,將會出現百分之百的撞擊
//      再三的叮嚀,請玩家不要太貪心,連續迴避是會鎖的
//
//      瞬間迴避強化版,讓你打怪時,不再手忙腳亂,省錢省水
//
//      偷轉到別論壇的,會拉肚子五年,轉發刪除原創著也是,哈哈
//
// =======================================================
[Enable]
registersymbol(Miss)
registersymbol(MissTimes)
registersymbol(Times)
alloc(Miss, 128)
alloc(MissTimes, 4)
alloc(Times, 4)

label(ReturnsPrimitively)
label(NoExecution)

MissTimes:
dd 0  //這是讓玩家看次數用的,撞擊次數請勿從這調整

Times:
dd 9  //撞擊次數由這調整,可在程式外直接修改次數
      //這是16進位的,9是9次,10就是16次唷
Miss:
inc [MissTimes]
mov ecx,[Times]
cmp [MissTimes], ecx
ja ReturnsPrimitively
mov eax, eax
mov eax, 7FDA1A40 //請別改它
jmp 0071A624
       
ReturnsPrimitively:
mov [MissTimes], 1 //請別動它
dec [MissTimes]
jmp NoExecution

NoExecution:
mov eax, eax
mov eax, 99783981 //請別改它
jmp 0071A624

[Disable]
unregistersymbol(Miss)
unregistersymbol(MissTimes)
unregistersymbol(Times)
dealloc(Miss)
dealloc(MissTimes)
dealloc(Times)

檢視會員個人資料

回頂端  內容 [第1頁(共1頁)]

這個論壇的權限:
無法 在這個版面回復文章